Obama wishes Biden happy birthday - Opposing Views

Obama wishes Biden happy birthday